IMG_5180 (2).JPG Header1.png Header publiek.png

Lidmaatschap

Lidmaatschap

Inhoud

1. Contributie

2. Inschrijfgeld

3. Betaling contributie

4. Gespreide betaling

5. Aanmelden

5a. Leeftijdscategorieën Minioren

6. Email Inschrijfformulier (format)

7. Verplichtingen Lidmaatschap

8. Inschrijfgeld en contributie

9. Regels

10. Vervoersdiensten

11. Bardienst

12. Fluiten wedstrijden

13. Lidmaatschap opzeggen?

 

1. Contributie

Jaarlijks worden in de Algemene Ledenvergadering (ALV) de contributies vastgesteld voor het volgende seizoen. Tijdens de ALV van 21 september 2023 zijn de volgende contributies vastgesteld: 

Contributie 2023/2024

Inschrijfgeld (alle categorien)

€ 50,00

Senioren vanaf 23 jaar, peildatum 1 okt.

€ 257,50

Senioren tot en met 23 jaar, peildatum 1 okt.

€ 257,50

Deeltijd senior vanaf 23 jaar

€ 185,00

Deeltijd senior t/m 22 jaar

€ 155,00

Trimhockey Senioren (DDW en recreanten)

€ 165,00

Donderdagavond competitie

€ 185,00

Junioren A en B

€ 255,00

Junioren C en D

 

€ 245,00

Minioren (E en F) *

 

€ 200,00

Trainingslid (senioren, junioren en minioren)

instroom sept

€ 120,00

instroom mrt

€ 60,00

Gaaf-Hockey

€ 110,00

Niet-spelend lid

€ 70,00

Zaalhockey (alle categorieën)

€ 105,00

Topsportbijdrage 1ste teams

€ 62,50* Voor trainingsleden Minioren die na de winterstop in een team aan de competitie gaan deelnemen, geldt na de winterstop een toeslag van € 50,-.

Andere afwijkingen van de jaarcontributie worden situationeel door het bestuur bepaald. Eventuele verzoeken hiertoe kunnen schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

2. Inschrijfgeld

Bij inschrijving van een nieuw lid is eenmalig inschrijfgeld verschuldigd.

Voor de betaling van inschrijfgeld en contributie dienen nieuwe leden bij inschrijving altijd een incassomachtiging af te geven.

Het inschrijfgeld wordt automatisch geïncasseerd zodra het (aspirant-)lid definitief is ingeschreven en op de wachtlijst is geplaatst.

Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk.

3. Betaling contributie

Betaling van de contributie geschiedt middels automatische incasso. Er zijn twee betalingsmogelijkheden:

-betaling ineens (incasso in de periode tussen 15 september en 30 oktober);

-betaling in drie termijnen (voor de voorwaarden, kosten en betalingstermijnen zie apart hoofdstuk).

Indien niet dan wel niet-tijdig wordt voldaan aan de contributie-verplichting is HOCO gerechtigd een boete van € 50 in rekening te brengen/ te incasseren en kan betreffend lid worden uitgesloten van deelname aan trainingen en wedstrijden totdat aan de contributieverplichting is voldaan.

Indien de verschuldigde contributie (en de boete vanwege te late betaling) niet dan wel niet geheel is betaald voor het einde van het verenigingsjaar zal het betreffende lid in de eerstvolgende ALV worden voorgedragen voor royement van het lidmaatschap totdat aan de contributieverplichting is voldaan. Ingeval van een royement zal de KNHB hiervan in kennis worden gesteld waardoor het eventuele lidmaatschap van een andere hockeyvereniging onmogelijk wordt.

4. Gespreide betaling

Gespreide betaling van de contributie is uitsluitend mogelijk indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

-er is (per lid) een verzoek ingediend voor gespreide betaling van de contributie;

-er is een machtiging tot automatische incasso afgegeven;

-het contributiebedrag is hoger dan € 100.

De deelbetalingen zullen in de volgende perioden worden geïncasseerd:

-termijn 1: tussen 15 september en 30 oktober;

-termijn 2: tussen 15 november en 30 december;

-termijn 3: tussen 15 januari en 28 februari.

De kosten van gespreide betaling bedragen € 7,50 per lid per verenigingsjaar; dit bedrag zal bij de contributie worden opgeteld en eveneens in termijnen worden geïncasseerd.

Het bestuur is gerechtigd een verzoek tot gespreide betaling te weigeren.

Een verzoek tot gespreide betaling dient jaarlijks opnieuw te worden ingediend.

5. Aanmelden
Aanmelden als HOCO-lid gaat snel en eenvoudig via internet; uw gegevens worden meteen opgenomen in onze database. Er wordt op basis van de ingevoerde gegevens meteen een inschrijfformulier aangemaakt dat u automatisch per e-mail wordt toegestuurd.

6. Leeftijdscategorieën Minioren
Vanaf 3 jaar: Benjamins – training
Vanaf 6 jaar: F-1e jaars - 3-tal-hockey
Vanaf 7 jaar: F-2e jaars - 3- en 6-tal hockey
Vanaf 8 jaar: E-1e jaars - 6-tal hockey
Vanaf 9 jaar: E-2e jaars - 8-tal hockey

7. Verplichtingen Lidmaatschap

Om de leden van HOCO (jeugd- en seniorleden) de vereiste faciliteiten, begeleiding en training te kunnen geven doet HOCO niet alleen een beroep op de eigen senioren, maar ook op de ouders van de jeugdleden en andere vrijwilligers.

Ouders/ verzorgers dienen zich goed te realiseren dat zij door het aanmelden van hun kind(eren) als lid van HOCO ook zelf verplichtingen op zich nemen. Ook voor, tijdens en na trainingen en wedstrijden blijven de ouders/ verzorgers zelf verantwoordelijk voor hun kind(eren).

Het lidmaatschap van HOCO wordt aangegaan voor een volledig verenigingsjaar (1 juni tot en met 31 mei) en wordt zonder tegenbericht jaarlijks stilzwijgend verlengd.

8. Inschrijfgeld en contributie
HOCO-leden verplichten zich door het lidmaatschap tot het betalen van de verschuldigde contributie. Bij inschrijving van een nieuw lid is eenmalig inschrijfgeld verschuldigd. Voor de betaling van inschrijfgeld en contributie dienen nieuwe leden bij inschrijving altijd een incassomachtiging af te geven.

9. Regels
Alle leden dienen zich te houden aan de 'huisregels' van HOCO, die de goede gang van zaken bij de club tot doel hebben. Tevens zijn de HOCO-leden gehouden aan de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.

10. Vervoersdiensten
Ouders worden bij toerbeurt door de coaches ingeroosterd voor het vervoer van het team waarin hun kind speelt bij uitwedstrijden. De coaches moeten dus altijd een beroep kunnen doen op de ouders voor het vervoer.

11. Bardienst
Ook voor het verzorgen van bardiensten kan de inzet van seniorleden en ouders van jeugdleden benodigd zijn. Momenteel lukt het ons om dit met behulp van vrijwilligers rond te krijgen. Houd er echter rekening mee dat we een beroep op u kunnen doen voor het verzorgen van bardiensten.

12. Fluiten wedstrijden
De KNHB heeft het bezit van een scheidsrechterskaart verplicht gesteld voor alle leden vanaf 16 jaar. Bij HOCO is het behalen van een scheidsrechterskaart (d.m.v. het volgen van de scheidsrechterscursus) verplicht vanaf de B-jeugd. De aanwijzing van scheidsrechters voor competitiewedstrijden is in handen van de arbitragecommissie. Binnen HOCO is het fluiten van enkele wedstrijden per seizoen een verplichting.

13. Lidmaatschap opzeggen?

Het lidmaatschap van HOCO kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd (per post naar Postbus 213, 5060 AE Oisterwijk of per e-mail naar [email protected]). Graag horen wij ook de achterliggende reden(en); dit wordt voor intern gebruik bijgehouden.

Opzeggen kan uitsluitend per verenigingsjaar en dient uiterlijk een maand voor afloop van het verenigingsjaar bij HOCO binnen te zijn. Concreet betekent dit dat opzeggingen voor 1 mei bij HOCO bekend moeten zijn. Dit heeft onder meer te maken met de jaarlijkse opgave aan de KNHB van het aantal teams voor het nieuwe hockeyseizoen.


Leden die hun lidmaatschap tijdig hebben opgezegd en zich vervolgens in het eerstvolgende verenigingsjaar weer aanmelden zijn niet opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.

Let op: in dergelijke situaties kunnen nimmer garanties worden gegeven met betrekking tot teamindeling.

Indien het lidmaatschap wordt opgezegd NA 1 mei, loopt het lidmaatschap automatisch door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar én is de volledige contributie voor het nieuwe verenigingsjaar verschuldigd.

Indien het lidmaatschap wordt opgezegd tussen 1 mei en twee weken voor aanvang van de competitie in het volgende verenigingsjaar kan door het bestuur op bovenstaande regel worden afgeweken indien het betreffende lid (of diens ouders) hiertoe schriftelijk een verzoek indient. In zo'n situatie zal te allen tijde een sanctie worden opgelegd in de vorm van een boete vanwege te laat opzeggen. Helaas heeft het bestuur dit sanctiebeleid moeten ontwikkelen daar HOCO ieder jaar geconfronteerd wordt met diverse late opzeggingen. Hierdoor ontstaan er enerzijds organisatorische problemen en anderzijds worden er onnodig kosten gemaakt. De hoogte van de boete vanwege te laat opzeggen is afhankelijk van de leeftijdscategorie waarin het lid heeft gehockeyd.


In de ALV van 21 september 2023 zijn de boetebedragen voor het seizoen 23/24 als volgt vastgesteld:

Boetes voor te late opzegging:

Senioren

€ 92,50

Trimhockey

€ 62,50

Senioren tot 23 jaar

€ 77,50

Junioren A

€ 77,50

Junioren B

€ 77,50

Junioren C

€ 62,50

Junioren D

€ 62,50

Minioren E

€ 47,50

Minioren F

€ 47,50