IMG_5180 (2).JPG Header1.png Header publiek.png

Lidmaatschap

Inhoud

1. Contributie

2. Inschrijfgeld

3. Betaling contributie

4. Gespreide betaling

5. Aanmelden

5a. Leeftijdscategorieën Minioren

6. Email Inschrijfformulier (format)

7. Verplichtingen Lidmaatschap

8. Inschrijfgeld en contributie

9. Regels

10. Vervoersdiensten

11. Bardienst

12. Fluiten wedstrijden

13. Lidmaatschap opzeggen?
1. Contributie
Jaarlijks worden in de Algemene Ledenvergadering (ALV) de contributies vastgesteld voor het volgende seizoen. Tijdens de ALV van 4 juli 2017 zijn de volgende contributies vastgesteld:

CONTRIBUTIES 2017-2018


Seizoen 2018-2019

Ledencategorie


Contributiebedrag

Inschrijfgeld (alle categorieën)


€ 45,-

Senioren vanaf 23 jaar, peildatum 1 okt.


€ 280,-

Senioren tot en met 22 jaar, peildatum 1 okt.


€ 235,-

Deeltijd senior


€ 170,-

Trimhockey Senioren (DDW en recreanten)


€ 150,-

Donderdagavond competitie

€ 170,-

Junioren A en B


€ 235,-

Junioren C en D


€ 225,-

Minioren (E en F)


€ 185,-

Benjamins (Kicks 'n Sticks)

instroom sept


€ 160,-

**

Benjamins (Kicks 'n Sticks)

instroom mrt

€ 80,-

**

Trainingslid (senioren, junioren en minioren)

instroom sept


€ 110,-

*

instroom mrt

€ 60,-

Gaaf-Hockey


€ 100,-

Niet-spelend lid


€ 68,-

Zaalhockey (alle categorieën)


€ 75,-

Topsportbijdrage

€ 100,-

* Voor trainingsleden Minioren die na de winterstop in een team aan de competitie gaan deelnemen, geldt na de winterstop een toeslag van € 50,-.

** Benjamins hebben in tegenstelling tot seizoen 2016 - 2017 geen training van 1 december tot 1 maart

Boetes voor te late opzegging

Senioren


€ 90,00

Trimhockey


€ 60,00

Senioren tot 23 jaar


€ 75,00

Junioren A


€ 75,00

Junioren B


€ 75,00

Junioren C


€ 60,00

Junioren D


€ 60,00

Minioren E


€ 45,00

Minioren F


€ 45,00


Andere afwijkingen van de jaarcontributie worden situationeel door het bestuur bepaald. Eventuele verzoeken hiertoe kunnen schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
 

2. Inschrijfgeld

Bij inschrijving van een nieuw lid is eenmalig inschrijfgeld verschuldigd.
Voor de betaling van inschrijfgeld en contributie dienen nieuwe leden bij inschrijving altijd een incassomachtiging af te geven.
 
Het inschrijfgeld wordt automatisch geïncasseerd zodra het (aspirant-)lid definitief is ingeschreven en op de wachtlijst is geplaatst.
 
Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk.
 

3. Betaling contributie

Betaling van de contributie geschiedt middels automatische incasso. Vanaf het verenigingsjaar 2009-2010 zijn er twee betalingsmogelijkheden:
- betaling ineens (incasso in de periode tussen 15 september en 15 oktober)
- betaling in drie termijnen (voor de voorwaarden, kosten en betalingstermijnen zie apart hoofdstuk).
 
Indien geen incassomachtiging is afgegeven, dient de verschuldigde contributie voor 1 september te zijn betaald dan wel binnen 14 dagen na ontvangst van de contributienota.

Indien niet dan wel niet-tijdig wordt voldaan aan de contributie-verplichting is HOCO gerechtigd een boete van 50 euro in rekening te brengen/ te incasseren en kan betreffend lid worden uitgesloten van deelname aan trainingen en wedstrijden totdat aan de contributieverplichting is voldaan.
 
Indien de verschuldigde contributie (en de boete vanwege te late betaling) niet dan wel niet geheel is betaald voor het einde van het verenigingsjaar zal het betreffende lid in de eerstvolgende ALV worden voorgedragen voor royement van het lidmaatschap totdat aan de contributieverplichting is voldaan. Ingeval van een royement zal de KNHB hiervan in kennis worden gesteld waardoor het eventuele lidmaatschap van een andere hockeyvereniging onmogelijk wordt.
 

4. Gespreide betaling

De ALV van 9 juli 2009 heeft ingestemd met het voornemen van het HOCO-bestuur om vanaf verenigingsjaar 2009-2010 gespreide betaling van de contributie mogelijk te maken.
 
Gespreide betaling van de contributie is uitsluitend mogelijk indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
- er is (per lid) een verzoek ingediend voor gespreide betaling van de contributie;
- er is een machtiging tot automatische incasso afgegeven.
- het contributiebedrag is hoger dan € 100,00
 
De deelbetalingen zullen in de volgende perioden worden geïncasseerd:
- termijn 1: tussen 15 september en 15 oktober
- termijn 2: tussen 15 november en 15 december
- termijn 3: tussen 15 januari en 15 februari
 
De kosten van gespreide betaling bedragen (vanaf seizoen 2011-2012) € 7,50 per lid per verenigingsjaar; dit bedrag zal bij de contributie worden opgeteld en eveneens in termijnen worden geïncasseerd.
 
Het bestuur is gerechtigd een verzoek tot gespreide betaling te weigeren.
 
Een verzoek tot gespreide betaling dient jaarlijks opnieuw te worden ingediend.

5. Aanmelden

Aanmelden als HOCO-lid gaat snel en eenvoudig via internet; uw gegevens worden meteen opgenomen in onze database. Er wordt op basis van de ingevoerde gegevens meteen een inschrijfformulier aangemaakt dat u automatisch per e-mail wordt toegestuurd ter ondertekening/bevestiging. Gelieve dit inschrijfformulier te printen en ondertekend per post of e-mail retour te sturen. 
Dit scheelt u en HOCO een hoop tijd en beperkt de kans op fouten.

5a. Leeftijdscategorien Minioren

(wordt aangepast)

Vanaf 3 jaar: Benjamins (geboren tussen 1 oktober 2012 en 30 september 2010) - training (driejarigen trainen met ouders, vier- en vijfjarigen alleen).

Vanaf 6 jaar: F-1e jaars (geboren tussen 1 oktober 2008 en 30 september 2009) - 3-tal-hockey

Vanaf 7 jaar: F-2e jaars (geboren tussen 1 oktober 2007 en 30 september 2008) - 3- en 6-tal hockey

Vanaf 8 jaar: E-1e jaars (geboren tussen 1 oktober 2006 en 30 september 2007) - 6-tal hockey

Vanaf 9 jaar: E-2e jaars (geboren tussen 1 oktober 2005 en 30 september 2006) - 8-tal hockey6. Email Inschrijfformulier (format)
---------------------------------------------------------------------------
Geachte heer, mevrouw,

De aanmelding van [member_name] is ontvangen. Het inschrijfformulier ontvangt u per mail. Gelieve dit formulier binnen 14 dagen in te sturen naar:
MHC HOCO
t.a.v. ledenadministratie
Postbus 213
5060 AE Oisterwijk

U mag het inschrijfformulier na ondertekening ook scannen en mailen naar [email protected]
 
Na ontvangst van het ondertekende inschrijfformulier wordt bovenstaande aanmelding definitief en zal het verschuldigde inschrijfgeld worden geïncasseerd. U ontvangt hierna per e-mail een definitieve bevestiging van de inschrijving als aspirant-lid.

Alle nieuwe inschrijvingen/ aspirant-leden worden in eerste instantie op de wachtlijst geplaatst.
De indeling in een hockeyteam of trainingsgroep is afhankelijk van het moment van inschrijven, leeftijd, hockey-ervaring en eventuele wensen. Zodra over deze indeling iets bekend is, ontvangt u alle relevante informatie.

Voor leden vanaf 16 jaar is het hebben van een scheidsrechterskaart verplicht gesteld door de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).
HOCO streeft ernaar om alle jeugdleden vanaf de B-leeftijd een scheidsrechterskaart te laten behalen zodat er op een grote groep scheidsrechters een beroep kan worden gedaan. Hockeyen is immers spelen én fluiten!
Het deelnemen aan een scheidsrechterscursus is dus vanaf de B-leeftijd verplicht.

Zoals op de website reeds aangegeven, draait de HOCO-organisatie op vrijwilligers en worden alle HOCO-leden én de ouders van jeugdleden voor bepaalde taken ingedeeld. Dit geldt onder meer voor het fluiten van wedstrijden, het vervoer van de teams bij uitwedstrijden en bardiensten op zaterdagen (ouders) en zondagen (seniorenteams).
Deze taken maken onlosmakelijk deel uit van het HOCO-lidmaatschap en er is derhalve geen sprake van vrijblijvendheid. Leden en ouders van jeugdleden die zich op een andere wijze (coaching, training of commissiewerk) voor HOCO inzetten kunnen worden ontheven van voornoemde taken.

Voor welke commissie of activiteit bent u beschikbaar?
Kijk op de website bij "vacatures" voor 'functies' die nog invulling behoeven.
Wij horen graag van u!!


Met vriendelijke groet,
MHC HOCO

Ledenadministratie


MHC HOCO
Postbus 213
5060 AE Oisterwijk
www.mhchoco.nl


---------------------------------------------------------------------------

7. Verplichtingen Lidmaatschap

Om de leden van HOCO (jeugd- en seniorleden) de vereiste faciliteiten, begeleiding en training te kunnen geven doet HOCO niet alleen een beroep op de eigen senioren, maar ook op de ouders van de jeugdleden en andere vrijwilligers.

Ouders/ verzorgers dienen zich goed te realiseren dat zij door het aanmelden van hun kind(eren) als lid van HOCO ook zelf verplichtingen op zich nemen. Ook voor, tijdens en na trainingen en wedstrijden blijven de ouders/ verzorgers zelf verantwoordelijk voor hun kind(eren).

Het lidmaatschap van HOCO wordt aangegaan voor een volledig verenigingsjaar (1 juni tot en met 31 mei) en wordt zonder tegenbericht jaarlijks stilzwijgend verlengd.

8. Inschrijfgeld en contributie
HOCO-leden verplichten zich door het lidmaatschap tot het betalen van de verschuldigde contributie. Bij inschrijving van een nieuw lid is eenmalig inschrijfgeld (€ 45,-)verschuldigd. Voor de betaling van inschrijfgeld en contributie dienen nieuwe leden bij inschrijving altijd een incassomachtiging af te geven.

9. Regels
Alle leden dienen zich te houden aan de 'huisregels' van HOCO, die de goede gang van zaken bij de club tot doel hebben. Tevens zijn de HOCO-leden gehouden aan de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.

10. Vervoersdiensten
Ouders worden bij toerbeurt door de coaches ingeroosterd voor het vervoer van het team waarin hun kind speelt bij uitwedstrijden. De coaches moeten dus altijd een beroep kunnen doen op de ouders voor het vervoer.

11. Bardienst
Ook voor het verzorgen van bardiensten is de inzet van seniorleden en ouders van jeugdleden benodigd. Het streven is om iedereen maximaal 4 bardiensten per seizoen te laten draaien.

12. Fluiten wedstrijden
De KNHB heeft het bezit van een scheidsrechterskaart verplicht gesteld voor alle leden vanaf 16 jaar. Bij HOCO is het behalen van een scheidsrechterskaart (d.m.v. het volgen van de scheidsrechterscursus) verplicht vanaf de B-jeugd. De aanwijzing van scheidsrechters voor competitiewedstrijden is in handen van de arbitragecommissie. Binnen HOCO is het fluiten van enkele wedstrijden per seizoen een verplichting voor iedereen die in het bezit is van een scheidsrechterskaart.

13. Lidmaatschap opzeggen?

Het lidmaatschap van HOCO kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd (per post naar Postbus 213, 5060 AE Oisterwijk of per e-mail naar [email protected]). Graag horen wij ook de achterliggende reden(en); dit wordt voor intern gebruik bijgehouden.
 
Opzeggen kan uitsluitend per verenigingsjaar en dient uiterlijk een maand voor afloop van het verenigingsjaar bij HOCO binnen te zijn. Concreet betekent dit dat opzeggingen voor 1 mei bij HOCO bekend moeten zijn. Dit heeft onder meer te maken met de jaarlijkse opgave aan de KNHB van het aantal teams voor het nieuwe hockeyseizoen.

Leden die hun lidmaatschap tijdig hebben opgezegd en zich vervolgens in het eerstvolgende verenigingsjaar weer aanmelden zijn niet opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.
Let op: in dergelijke situaties kunnen nimmer garanties worden gegeven met betrekking tot teamindeling.

Indien het lidmaatschap wordt opgezegd NA 1 mei, loopt het lidmaatschap automatisch door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar én is de volledige contributie voor het nieuwe verenigingsjaar verschuldigd.
 
Indien het lidmaatschap wordt opgezegd tussen 1 mei en twee weken voor aanvang van de competitie in het volgende verenigingsjaar kan door het bestuur op bovenstaande regel worden afgeweken indien het betreffende lid (of diens ouders) hiertoe schriftelijk een verzoek indient. In zo'n situatie zal te allen tijde een sanctie worden opgelegd in de vorm van een boete vanwege te laat opzeggen. Helaas heeft het bestuur dit sanctiebeleid moeten ontwikkelen daar HOCO ieder jaar geconfronteerd wordt met diverse late opzeggingen. Hierdoor ontstaan er enerzijds organisatorische problemen en anderzijds worden er onnodig kosten gemaakt. De hoogte van de boete vanwege te laat opzeggen is afhankelijk van de leeftijdscategorie waarin het lid heeft gehockeyd.

In de ALV van 2014 zijn de boetebedragen voor het seizoen 2014-2015 als volgt vastgesteld:
 

Boetes voor te laat opzeggen:

 

Senioren

Trimhockey

€ 90,00

€ 60,00

Senioren tot 23 jaar

€ 75,00

Junioren A

€ 75,00

Junioren B

€ 75,00

Junioren C

€ 60,00

Junioren D

€ 60,00

Minioren E

€ 45,00

Minioren F

€ 45,00