Header publiek.png IMG_5180 (2).JPG Header1.png

Wedstrijdsecretariaat

01. Wedstrijdsecretariaten 
 


HOCO heeft een drietal wedstrijdsecretarissen:

Wedstrijdsecretaris Minioren: Laura van Kempen  ([email protected])
Wedstrijdsecretaris Junioren: Laura van Kempen  ([email protected])
Wedstrijdsecretaris Senioren: Laura van Kempen  ([email protected])

De wedstrijdsecretarissen hebben een centrale rol binnen HOCO waar het gaat om de coordinatie en planning van competitiewedstrijden. De wedstrijdsecretarissen plannen de thuiswedstrijden en zorgen ervoor dat de aanvangstijden (geautomatiseerd) bij de bezoekende verenigingen bekend worden. De wedstrijdsecretarissen zijn daarnaast verantwoordelijk voor het doorgeven van wedstrijduitslagen en het opsturen van de wedstrijdformulieren. In samenspraak met minioren-, junioren- en seniorencommissie plannen zij ook de wedstrijdleiding.
 
02. Planning wedstrijden 
  De competitiewedstrijden van de minioren en junioren worden op zaterdagen gespeeld. De senioren/veteranen spelen hun wedstrijden op zondag. Het wedstrijdprogramma wordt door de KNHB vastgesteld; vervolgens worden de aanvangstijden door de (thuisspelende) clubs bepaald en aan de bezoekende clubs doorgegeven.

Bij het vaststellen van de aanvangstijden van de wedstrijden wordt bij HOCO rekening gehouden met de beschikbaarheid van de velden, de leeftijdscategorie van het (jeugd)team, de beschikbaarheid van scheidsrechters en eventuele andere factoren. Het maken van een sluitend wedstrijdprogramma is een complex proces dat veel tijd en afstemming (bijvoorbeeld met de arbitragecommissie) kost.

Wanneer het wedstrijdprogramma eenmaal is vastgesteld, is wijzigen van aanvangstijden dan ook vrijwel onmogelijk. Het is ook niet altijd mogelijk om speciale verzoeken van een enkel of meerdere teams te honoreren. De wedstrijdsecretarissen vragen hiervoor ieders begrip!

Alle tijden, zowel aanvangstijden als verzameltijden, staan op de website. Verzamelen bij thuiswedstrijden is altijd in het clubhuis tenzij anders vermeld. Bij uitwedstrijden wordt op het parkeerterrein verzameld. Voor het vervoer naar uitwedstrijden worden de ouders ingeroosterd door de coach van het jeugdteam.

Met ingang van seizoen 2008-2009 is het eventueel mogelijk om een juniorenwedstrijd op de zondag direct volgend op de vastgestelde wedstrijddatum te spelen. Dit is uitsluitend mogelijk na overeenstemming tussen de twee verenigingen en na toestemming van de competitieleiding van de KNHB. Dergelijke verzoeken dienen door de wedstrijdsecretaris Junioren tenminste twee weken voorafgaand aan de wedstrijd bij de KNHB te zijn aangevraagd. Indien deze wens zou bestaan bij een coach of jeugdteam, dan is het dus belangrijk om dit tijdig bij de wedstrijdsecretaris te melden.
 
03. Wedstrijdformulieren 
 
Na afloop van iedere wedstrijd dient een wedstrijdformulier te worden ingevuld. Tot 1 maart 2013 gebeurde dit via een papieren wedstrijdformulier. Vanaf 2 maart 2013 worden alle wedstrijden afgehandeld middels het zogenaamde 'digitale wedstrijdformulier' (DWF).

Het is van groot belang dat alle wedstrijdformulieren tijdig en volledig worden ingevuld en verwerkt. HOCO dient namelijk direct na iedere speeldag de uitslagen van alle wedstrijden in te voeren. Het niet of te laat invullen van het DWF danwel foutief of onvolledig invullen betekent dat HOCO hiervoor een boete krijgt opgelegd door de KNHB. Ook indien een foutieve of niet-gerechtigde speler op het wedstrijdformulier staat vermeld volgt een boete.
 
Voor meer informatie over het DWF, klik hier.
 
04. Kaarten en boetes 
  Boetes
Alle boetes die de KNHB aan HOCO oplegt met betrekking tot het wedstrijdformulier (niet of te laat invullen, onvolledig of onjuiste gegevens, opstellen van niet-gerechtigde spelers) worden door HOCO aan het betreffende (senioren- of veteranen-)team doorberekend.

De KNHB geeft ook een boete indien een team niet is op komen dagen bij een vastgestelde competitiewedstrijd. Deze boete bedraagt tenminste 75 euro plus 3 punten in mindering. Bij herhaling zal een hogere boete worden opgelegd en kan zelfs tot verwijdering uit de competitie worden overgegaan. Dergelijke boetes worden door HOCO eveneens aan het betreffende (senioren- of veteranen-)team doorberekend.

Kaarten
Indien een speler tijdens een wedstrijd een gele of rode kaart krijgt, dien de scheidsrechter dit op het wedstrijdformulier te noteren. De coach of aanvoerder is verplicht de juiste gegevens (naam, adres en geboortedatum van betreffende speler) aan de scheidsrechter door te geven danwel op het wedstrijdformulier te noteren. Indien een HOCO-speler een kaart heeft gekregen dient de coach of aanvoerder hier altijd separaat melding van te maken bij het wedstrijdsecretariaat.

In geval van een rode kaart dient er (door de wedstrijdsecretaris) een aanvullende verklaring van de scheidsrechter plus een verklaring van de betreffende speler naar de KNHB te worden gezonden. Bij een rode kaart tijdens een juniorenwedstrijd dient tevens een formulier "wangedrag junioren" naar de KNHB te worden gezonden. Een rode kaart levert (vrijwel) altijd een tuchtzaak op bij de KNHB. Voor meer info hierover: www.knhb.nl.
In geval van een rode kaart zal het bestuur van HOCO altijd tot een schorsing van een of meerdere wedstrijd(en) overgaan.
 
05. Afgelastingen 
  Thuiswedstrijden:
Bij erg slechte weersomstandigheden en -vooruitzichten worden de velden vrijdagmiddag door een gemeentemedewerker gekeurd. De definitieve veldkeuring is echter veelal op zaterdag- dan wel zondagochtend. Bij eventuele vorst kan er later in de ochtend nogmaals gekeurd worden voor het middagprogramma.
De wedstrijdleiding doet melding van het afkeuren van de velden en vervolgens treedt de volgende procedure in werking:
  1. De wedstrijdleiding belt betrokken wedstrijdsecretarissen.
  2. Wedstrijdsecretaris belt tegenpartij, coach of aanvoerder en de scheidsrechters.
  3. Coach of aanvoerder zetten binnen hun eigen team het afbelschema in werking. Indien een speler niet bereikbaar is, wordt de volgende op de lijst gebeld totdat de cirkel weer rond is (het laatste teamlid op de lijst informeert de coach of aanvoerder hierover).
Bel nooit zelf naar de wedstrijdsecretarissen of clubhuis. Zonder bericht geen afgelasting!!

Uitwedstrijden:
Afgelastingen bij andere clubs komen binnen bij onze wedstrijdsecretarissen. Zij zorgen ervoor dat coach of aanvoerder wordt geïnformeerd die vervolgens binnen het team het afbelschema in werking zetten (zie boven).

Bel nooit zelf naar de wedstrijdsecretaris of het clubhuis van een andere club; ook hier geldt: zonder bericht geen afgelasting!

Afgelasting door scheidsrechters:
Scheidsrechters zijn altijd gerechtigd om wedstrijden af te gelasten. Indien het veld dan wel de weersomstandigheden en -verwachtingen van dien aard zijn dat afgelasting naar hun idee gerechtvaardigd is (risicodreiging voor spelers), hebben de scheidsrechters hierin het laatste woord.

Als tijdens een wedstrijd de omstandigheden dusdanig veranderen dat doorspelen naar oordeel van de scheidsrechters onverantwoord is, hebben de scheidsrechters eveneens de bevoegdheid om tot afgelasting over te gaan. In zo'n situatie wordt de wedstrijd gestaakt. De dan resterende speeltijd wordt op een andere dag ingehaald.

Inhaalwedstrijden:
Het inhaaldata van afgelaste wedstrijden worden door de KNHB vastgesteld. Hiervan kan slechts in overleg tussen betrokken verenigingen (via de wedstrijdsecretarissen) van worden afgeweken. Geplande wedstrijden mogen nooit later gespeeld worden; indien er toestemming is van de KNHB, kunnen wedstrijden eventueel wel voor de geplande speeldatum gespeeld worden.