Header1.png IMG_5180 (2).JPG Header publiek.png

Huisregels

  • Een HOCO-lid draagt zijn of haar steentje bij om met elkaar de vereniging goed te laten draaien en om sportiviteit, prestatie en gezelligheid in stand te houden.
  • Binnen het team: gedraag je als een teamspeler, scheld niet op je medespelers, op je coach/trainer, op de scheidsrechter of op de tegenstander.
  • Als coach: maak duidelijke teamafspraken en voorkom ongewenst gedrag binnen het team. Ben gastheer/-vrouw voor de tegenstanders.
  • Tijdens de wedstrijd: speel het hockeyspel op een sportieve manier. Dat betekent sportief gedrag naar je medespelers, tegenstanders en scheidsrechters.
  • Reageren op de scheidsrechter: laat de scheidsrechters in hun waarde, ook als je het niet eens bent met een beslissing. Dit geldt voor iedereen!!
  • De rol van de supporter: moedig het HOCO-team op een positieve manier aan en bekijk de wedstrijd van achter de omheining.
  • Tijdens de training: doe op een positieve en sportieve manier mee tijdens de training. Met ongewenst gedrag verpest je het voor jezelf maar ook voor je teamgenoten.
  • Accommodatie en clubhuis: houd met elkaar de accommodatie schoon en netjes. Neem alle eigen spullen mee als je het veld en/of dug-out verlaat. Laat geen afval op het veld of in de dug-outs achter en gooi afval altijd in de daarvoor bestemde afvalbakken.


Gebruiksregels accommodatie HOCO

Parkeren
HOCO heeft de beschikking over een ruim parkeerterrein. Parkeren uitsluitend binnen de vakken. Op de toegangsweg naar de grote poort mag niet worden geparkeerd (toegangsweg voor hulpdiensten). Indien het parkeerterrein vol is, kan worden uitgeweken naar de Sportlaan.

Fietsenstalling
Fietsen. scooters en bromfietsen dienen in de daarvoor bestemde fietsenstalling te worden geplaatst. Het eerste gedeelte (vanaf de toegangspoort tot en met de poort naar het sportcafé) dient vrijgehouden te worden!

Afval
Al het afval dient in de daarvoor bestemde afvalbakken of kliko's te worden gedeponeerd. Koffiemokken, glazen, lege flessen, watercans en andere 'emballage-artikelen' welke onverhoopt buiten het sportcafé terecht zijn gekomen dienen bij de bar te worden teruggebracht.
Het is de taak van alle HOCO-leden om erop toe te zien dat de accommodatie en het sportcafé netjes en schoon blijven en dat zwerfafval wordt vermeden danwel wordt opgeruimd.

Honden
Honden zijn toegestaan, mits aangelijnd. Honden mogen niet op de kunstgrasvelden komen en hebben geen toegang tot het sportcafé. Eventuele uitwerpselen dienen door de eigenaar van de hond te worden opgeruimd.

Gebruik van de velden
HOCO huurt de velden van de Gemeente Oisterwijk voor de hockeytrainingen en -wedstrijden. De velden zijn primair bedoeld voor het spelen van hockey.
Op het terras, de looppaden en in het sportcafé mag niet worden gehockeyd.
Het is niet toegestaan de velden te betreden met glaswerk of serviesgoed, kauwgom of schoeisel met metalen noppen. Roken op de velden is ten strengste verboden.
Het is niet toegestaan op om het hekwerk rond de velden en/of de dug-outs te gaan zitten.

Trainingen
Tijdens de trainingen zijn de trainers verantwoordelijk voor een veilig en ordelijk gebruik van de accommodatie. Veel trainers hebben de beschikking over sleutels die toegang bieden tot de accommodatie, het materiaalhok en/of de kleedkamers. De trainer die als laatste de accommodatie verlaat is verantwoordelijk voor het correct afsluiten van de accommodatie.

Veldverlichting
Het bedienen van de veldverlichting is voorbehouden aan trainers, wedstrijdleiding en leden van de Accommodatie Commissie danwel door deze commissie aangewezen personen.

Sproei-installatie Veld 3
Het bedienen van de sproei-installatie voor de semi-watervelden is eveneens voorbehouden aan trainers, wedstrijdleiding en leden van de Accommodatie Commissie danwel door deze commissie aangewezen personen.

Reclameborden
De reclameborden aan de omheining van de velden vormen een belangrijke inkomstenbron voor HOCO en zijn bovendien de visitekaartjes van onze sponsors. Wees er dus zuinig op en gebruik ze tijdens training of wedstrijd niet als schietschijf!

Corveedienst
Teneinde de volledige accommodatie (velden en sportcafé) schoon te houden en het (zwerf)afval tot een minimum te beperken, worden er regelmatig een of meerdere teams aangewezen voor corveedienst. Dit team zorgt ervoor dat de accommodatie aan het einde van de dag schoon wordt 'opgeleverd'. Publicatie van de corveediensten via e-mail en op de website.

Ongeoorloofd gebruik van de accommodatie
Ondanks een omheining rond de accommodatie en hekken die afgesloten zijn, weten diverse personen met enige regelmaat de accommodatie (ongeoorloofd) te betreden. De HOCO-accommodatie is uitsluitend bedoeld voor HOCO-leden en hun gasten (supporters, tegenstanders e.d.). Alle HOCO-leden worden geacht op te treden tegen ongeoorloofd gebruik van de accommodatie.
Ook voor HOCO-leden geldt echter dat de accommodatie niet gebruikt mag worden als de poorten gesloten zijn.

Vernielingen
Helaas worden we af en toe geconfronteerd met vandalisme en/of vernielingen, zowel buiten als binnen. Dit zijn vaak onverwachte kostenposten voor HOCO en haar leden.
Voorkom vernielingen. Spreek iemand daar gerust op aan!


Gebruiksregels kleedruimten sportcafé

Openingstijden
Het sportcafé is geopend tijdens de competitiedagen vanaf 1 uur voor aanvang van de eerste wedstrijd tot (maximaal) 3 uur na afloop van de laatst gespeelde wedstrijd. In de praktijk is het sportcafé tijdens trainingen door de week gesloten tenzij er met instemming van het bestuur afspraken over openstelling zijn gemaakt.

Afval
Zowel buiten (op en rond het terras) als binnen dient het afval in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd. Koffiemokken, glazen, lege flessen, watercans en andere 'emballage' dienen bij de bar te worden teruggebracht.
Er mag geen serviesgoed of glaswerk mee naar de velden genomen worden. Warme dranken mogen enkel in plastic / kartonnen bekers meegenomen worden naar de velden.

Alcohol
Op zaterdagen wordt er voor 16.00 uur geen alcoholhoudende drank geschonken. Alcoholhoudende dranken zijn overigens uitsluitend verkrijgbaar voor volwassenen en jeugd vanaf 18 jaar.

Roken
Het gehele sportcafé (inclusief kleedkamers en bestuurskamer) is sinds 1 juli 2008 geheel rookvrij. Er mag dan ook in het gehele gebouw niet gerookt worden. Roken en sport is sowieso een combinatie die niet goed samengaat. Probeer daarom zo min mogelijk te roken, ook langs de lijn. Roken op de velden is streng verboden.

Bardienst
De HOCO-bar draait grotendeels op vrijwilligers en regelmatig zullen seniorleden en ouders van jeugdleden worden ingezet voor bardiensten. Het is de bedoeling dat alle seniorleden en ouders van jeugdleden maximaal 4 maal per seizoen bardienst draaien. Het inroosteren gebeurt door de Bar Commissie.

Consumpties
Het is niet toegestaan om meegebrachte consumpties in het sportcafé of op het terras te nuttigen. Consumpties worden alleen verstrekt tegen contante betaling of tegen speciale HOCO-consumptiebonnen of -munten.

Toegang tot bar en keuken
De toegang tot bar en keuken is voorbehouden aan mensen die daar een taak hebben.


Arbitrage afspraken

Verplicht fluiten
Iedereen die als scheidsrechter staat opgesteld is verplicht om de wedstrijd zelf te fluiten. Kun je dat niet, dan zoek je zelf tijdig een passende vervanger en meldt je dit per e-mail bij de arbitragecommissie ( [email protected]).

In eerste instantie regel je je vervanging binnen je eigen team. Als dat niet lukt, dan mag een vervanger buiten het team worden gezocht; die moet wel over een scheidsrechterskaart te beschikken en voldoende ervaring hebben om de betreffende wedstrijd te fluiten.

Publicatie van de fluitdiensten
De indeling van de scheidsrechters staat vermeld op de HOCO-website en in je persoonlijke scherm als je inlogt (lidnummer en wachtwoord noodzakelijk). Iedereen die staat opgesteld om te fluiten krijgt een e-mail ter herinnering met de gegevens over de datum en de tijd van de te fluiten wedstrijd. Het excuus dat je niet op de hoogte was van je fluitdienst geldt nooit.

Sancties bij te laat komen en niet-opdagen
Scheidsrechters dienen zich tenminste 10 minuten voor aanvang bij de wedstrijdleiding te melden. Je aanwezigheid wordt altijd genoteerd; als je je dus niet meldt geldt dat als niet-opdagen.

Indien je te laat komt waardoor de wedstrijd te laat start, kan de arbitragecommissie je een extra fluitdienst toewijzen. Bij herhaaldelijk te laat komen wordt de kans hierop uiteraard groter.

Als je niet komt opdagen om de aangewezen wedstrijd te fluiten worden automatisch de volgende sancties toegepast:
  • Na het eerste verzuim krijg je een nieuwe en een extra fluitdienst toegewezen
  • Na het tweede verzuim wordt je voor het spelen van een thuiswedstrijd geschorst
Als binnen een team een of meer teamleden herhaaldelijk niet op komen dagen, kan de arbitragecommissie besluiten om voor een of meer thuiswedstrijden van dat team geen scheidsrechters op te stellen. Dit om te voorkomen dat teamleden steeds weigeren om elkaar te vervangen. Deze maatregel geldt als extra sanctie: ieder lid van het team blijft verplicht de aangewezen wedstrijden te fluiten. Het sanctiebeleid geldt voor iedereen die door de arbitragecommissie als scheidsrechter is aangewezen. Vanzelfsprekend gaan wij ervan uit dat we zo min mogelijk hoeven te sanctioneren (liefst niet!).


Kaarten en boetes

Boetes
Alle boetes die de KNHB aan HOCO oplegt met betrekking tot het wedstrijdformulier (niet of te laat inleveren, onvolledig of onjuiste gegevens, opstellen van niet-gerechtigde spelers) worden door HOCO aan het betreffende team (senioren of veteranen) doorberekend.

De KNHB geeft ook een boete indien een team niet is op komen dagen bij een vastgestelde competitiewedstrijd. Deze boete bedraagt tenminste 75 euro plus 3 punten in mindering. Bij herhaling zal een hogere boete worden opgelegd en kan zelfs tot verwijdering uit de competitie worden overgegaan. Dergelijke boetes worden door HOCO altijd aan het betreffende team (senioren of veteranen) doorberekend.

Kaarten
Indien een speler tijdens een wedstrijd een gele of rode kaart krijgt, dien de scheidsrechter dit op het wedstrijdformulier te noteren. De coach of aanvoerder is verplicht de juiste gegevens (naam, adres en geboortedatum van betreffende speler) aan de scheidsrechter door te geven danwel op het wedstrijdformulier te noteren. Indien een HOCO-speler een kaart heeft gekregen dient de coach of aanvoerder hier altijd separaat melding van te maken bij het wedstrijdsecretariaat.

In geval van een rode kaart dient er (door de wedstrijdsecretaris) een aanvullende verklaring van de scheidsrechter plus een verklaring van de betreffende speler naar de KNHB te worden gezonden. Bij een rode kaart tijdens een juniorenwedstrijd dient tevens een formulier "wangedrag junioren" naar de KNHB te worden gezonden. Een rode kaart levert (vrijwel) altijd een tuchtzaak op bij de KNHB. Voor meer info hierover: www.knhb.nl.
In geval van een rode kaart zal het bestuur van HOCO altijd tot een schorsing van een of meerdere wedstrijd(en) overgaan.